www.tapmun.hk ¬°塔門(官方網站)

------------------------------------------------------------------------------------¡@¦¹­¶³Ì«á§ó·s¤é´Á¬°2009¦~5¤ë17¤é

 
¶m¤½©Ò©e­û·|
®ü¥~¦P¶m·|
Áp¶m«ØÃç©e­û·|
«C¦~·|
¥æ³qºôµ¸
¬Û¤ù¸ê®Æ
³Ì·s®ø®§
¦^­º­¶
   
 
   
   
   
 
   
   
   
 

 
¤Ñ¦Z¥X¨µ¬Û¤ù ¤Ñ¦ZÄ_½Ï¬Û¤ù¡@(¬Û¤ù³°Äò¤W¸ü¤¤¡A½ÐÄ~Äò¯d·N¥»ºô¯¸¡AÁÂÁÂ)    
¹ùªF©úÄá¼vªáµ¶ ¡]¥þ®M¬Û¤ù½Ð«ö¦¹¤U¸ü¡AÁÂÁ¡I¡^    

 
   
   
 
  ·s¬K¨¬²y¶P·³¬×2009,¬Û¤ù¸g¤w¤W¸ü¡A
Åwªï«ö¦¹Æ[¬Ý
   
   
   
 
 
¸Ô±¡«ö¦¹Æ[¬Ý ¡@¡@¡@²³ø (1) (2)
­×µ¤uµ{·Ó¤ù   §¹¤u·s»ª·Ó¤ù   ­«¥ú¨å§·Ó¤ù   ­«¥ú¨å§µu¤ù
   
   
   
 
 

¬î©u¤j®È¦æ¬Û¤ù¸g¤w¤W¸ü¡A
Åwªï«ö¦¹Æ[¬Ý

   
   
   
 
  ¤¤¬îºq°Û±ß·|¬Û¤ù¸g¤w¤W¸ü¡A
Åwªï«ö¦¹Æ[¬Ý
 

 

   
   
 
 

»ï ÁÂ

©Ó»X¦U¬Éµ½«H¦n¤Í¹ï¸tª«¿ãÅD»{§ë¡AÄwÀò¥¨¸ê¡A天后古廟¤~±o¥H¯»¹¢­«­×¡A·s»ª¦A²{;
ÂÔ¦¹¡A²`ªí»ÊÁ¡I
¤µ¤éªêº]ÃD¦W¡A¥²±o¯«®¦§È¯§¡AºÖ¿A«á¤H¡AºÖ¦³§ñÂk¡C

 
   
   
   
 
  ºÝ¤ÈÀs¦àÄv´çÁpÅw±ß®b¬Û¤ù¸g¤w¤W¸ü¡A
Åwªï«ö¦¹Æ[¬Ý
   
   
   
 
  §¹¾ãª© - ºÝ¶§¹Å¦~µØ2008¬Û¤ù¸g¤w¤W¸ü¡A
Åwªï«ö¦¹Æ[¬Ý
   
   
   
 
  ¡@¡@ªñ¤é¡A¦¬¨ìÀç¤Íªº§ë¶D¡Aµo²{«Ü¦h¨S¥\¼wªº¤H¤h¦b¶ðªùÅSÀç®É¿UÂIÀç¤õ¡A¨Ï¯ó¦a¯d¤U¤F²`²`ªº¤õ§|¡AÄY­«¯}Ãa¤F¶ðªù¤j¦ÛµMªº´º¦â¡C®Ú¾Ú¡mªL°Ï¤Î­¥°Ï±ø¨Ò¡n¡A¥ô¦ó¤H¤h¦b­¥³¥¤½¶é©Î­¥°Ï«Dªk¥Í¤õ©Î¿U©ñ¤Õ©ú¿O¡A§¡ÄݹHªk¡C¹H¤Ï¦³Ãö±ø¨Òªº¤H¤h¡A¤@¸g©w¸o¡A³Ì°ª¥i³Q§P»@´Ú¤G¸U¤­¤d¤¸¤Î¤Jº»¤@¦~¡C ¦U¦ì¡I½Ð¦Û­«!
¦pµo²{¦³¤H¿UÂIÀç¤õ¡A¥i­P¹q¶ðªùĵ±^ ¹q¸Ü:2328 2336 »Pĵ­ûÁpµ¸¡C
¨ü¨ì¯}Ãa¯ó¦aªº¬Û¤ù¡@½Ð«ö¦¹¤U¸ü(¤U¸ü«á½Ð¸ÑÀ£Æ[¬Ý)
   
   
   
 
  ¤w·s¼W¶ðªù«C¦~·|²Ä8©¡°õ¦æ©e­û´N¾¨å§¬Û¤ù¤À¨É
   
   
   
 
  ³Ì·s­^°ê¶Ò®½¹Î¦æµ{¬Û¤ù¤À¨É¡@«ö¦¹Æ[¬Ý
 

 

*¥H¤W¬¡°ÊÅwªï¥ô¦ó¤H¤h°Ñ»P¡C
©Ò¦³¸Ô±¡¡B²Ó¸`¡B³W«hµ¥¡A®e«á¤½§G¡C

Copy right (c) 2007-2008 Tapmun.hk All Rights Reserved

 

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|

邮件营销| Email Marketing| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| edm| 营销软件| Mailchimp| Hubspot| Sendinblue| ActiveCampaign| SMS| 搜尋引擎優化 SEO| SEO 公司| SEO 服務

拍片王 - 影片製作/video editing

| Wycombe Abbey| 香港威雅學校